Af: Poul Wathne

Mentor er en rollemodel, en person man kan lære af og som er interesseret i at give viden og tanker videre til andre personer.

Som mentor kan du være med til at hjælpe en person videre i sit liv.

For at blive mentor skal man have lyst til at engagere sig i et andet menneske. Man skal være villig til at give fra sig og til at bruge energi pе at stшtte og vejlede mentee. Man skal vжre i stand til at lytte og lade mentee væe i centrum. Man skal være villig til at afsætte den nødvendige tid til mentee – minimum en time eller to pr. uge. Samtidig skal man være villig til at bruge sit personlige netværk, hvor det kan gavne mentee.

1. En mentor skal ikke være jobformidler eller specifikt skaffe mentee et job, men du kan hjælpe ved at:
2. Vejlede og guide og give mod- og medspil
3. Være inspirator, sparringspartner, vejleder og rådgiver
4. Ved at stille erfaring til rеdighed.

En mentor skal ikke fortælle, hvad mentee skal gøre, men stille spørgsmål, som mentee selv skal arbejde videre med. Som mentor er du naturligt den mest erfarne og derfor vil det falde dig let at være den aktive part, men det bør i forløbet være mentee som planlægger møder. Det er også mentee’s opgave at forholde sig aktivt til forslag, vejledning og rеdgivning.

 

Mentor is a role model, someone you can learn from and who are interested in providing knowledge and ideas to other people.

As a mentor you can be helping a person on in his life.

To become a mentor you must have the desire to engage with another human being. You must be willing to give away and to use energy to support and guide the mentee. You must be able to listen and let the mentee be in the center. You must be willing to devote the necessary time for the mentee - minimum one hour or two each. week. However, one must be willing to use his personal network, where it can benefit the mentee.

1. A mentor must be no employment officers or specifically provide mentee a job, but you can help by:
2. Mentor and guide and provide against and fellow
3. Be an inspiration, sparring partner, mentor and advisor
4. By providing experience available.

A mentor should not tell what the mentee should do but asking questions that the mentee have to work on. As a mentor, you are naturally the most experienced and therefore it will drop you easy to be the active party, but it should be in the process mentee planning meetings. It is also the mentee's responsibility to relate actively to the proposal, guidance and advice. 

 

Vejledning til mentor

1. Det er vigtigt, at der er balance mellem den tid du investerer og det udbytte du og din mentee opnеr.

2. Overvej hvad du forventer, at du kan lære af at være mentor?

3. Hvor meget tid du vil investere i mentorarbejdet?

4. Hvad du kan tilbyde mentee?

5. Som mentor skal du først og fremmest lytte til, hvad din mentee ønsker hjælp til og undgå at presse dine egne løsninger og regler ned over mentee.

6. Analyser situationen sammen med din mentee så menteen selv kan finde en måde at komme videre på. (hvis du selv springer op på cyklen og viser hvordan du gør, lærer menteen ikke at cykle)

7. Som mentor skal du stille spørgsmål. Vis din uvidenhed, meningen er jo ikke, at du skal være alvidende, men at du skal være et spejl foran menteen. Du skal ikke se dig selv som en person, der skal fylde et tomt hoved med informationer.

8. Pas på med at tage ansvar og komme med for mange gode råd om, hvad menteen burde gøre.

9. Menteen skal selv tage ansvaret for at nå sine mål og komme videre.

10. Mentor skal give konstruktiv feed-back og være konstruktivt konfronterende for at udfordre menteen, samtidig med at mentor skal være hjælpsom.

11. Et mentorforhold har ingen facitliste til, hvordan en god mentor er.

 

1. It is important that a balance between the time you invest and the benefits you and your mentee achieve.

2. Consider what you expect you can learn to be a mentor?

3. How much time you will invest in mentoring work?

4. What you can offer a mentee?

5. As a mentor you must first and foremost listen to what your mentee wants help and avoid pushing your own solutions and rules over the mentee.

6. Analyze the situation with your mentee to mentee can find a way to move forward. (If you run up the bike and show how to do teacher mentee not to bike)

7. As a mentor you must ask questions. Show your ignorance, the meaning is not that you need to be omniscient, but you must be a mirror in front of the mentee. You do not see yourself as a person to fill an empty head with information.

8. Be careful not to take responsibility and make too many good advice on what the mentee should do.

9. Mentee must take responsibility for achieving its goals and move forward.

10. Mentor must provide constructive feedback and be constructive confrontation to challenge the mentee, while the mentor should be helpful.

11. A mentoring relationship is no typical way to how a good mentor is.

Vejledning til mentee

1. Som mentee for du en mentor, en rеdgiver.

2. Mentoren vejleder og guider menteen, som er den modtagne part i mentorrelationen.

3. At vжre mentee krжver, at du indtager en aktiv rolle.

4. Som mentee skal du gшre dig klart, hvad du konkret vil have ud af mentorforlшbet og du skal sшrge for, at I fеr aftalt, hvilke emner du gerne vil have drшftet. Du mе ikke vжre passiv og forvente, at mentor fortжller dig, hvad du skal gшre. Til gengжld kan du forvente, at du fеr en vidende og interesseret sparringspartner, som kan stille gode spшrgsmеl, som du selv skal arbejde videre med.


1. As a mentee you get a mentor, a counselor.

2. The mentor guides the mentee, the party received in the mentoring relationship.

3. Being a mentee requires you to take an active role.

4. As a mentee, do you clear what you actually want from the mentor program and you must ensure that you have agreed what issues you want discussed. Do not be passive and expect the mentor tells you what you should do. In return you can expect that you get a knowledgeable and interested partner who can ask good questions that you have to work on.


Mentor som sparringspartner

1. Er du uden arbejde og mеske ogsе uden erhvervserfaring, kan din mentor bruges som sparringspartner i jobsшgningsarbejdet.

2. Mentor kan hjжlpe med at afdжkke dine kvalifikationer og med til at matche dem til virksomhedes behov.

 

Mentor som netvжrk

1. En af de mest effektive mеder at fе job pе, er ved at kende nogen, som kender nogen. Som nyuddannet har du sandsynligvis kun kontakt til ganske fе der kender nogen. Med en mentor kan du жndre dette.

2. Du kan bruge din mentor til at hjжlpe dig med afklaring af dine job- og karrieremuligheder samt vejlede dig i forhold til hvilke kurser og efteruddannelse der er bedst. Mentor kan vжre med til at fе dine tanker til at gе i en anden retning, sе du ikke sidder fast i vanetжnkning.

 

Mentoraftale

1. En mentoraftale er en aftale, som begge parter forpligter sig til ved indgеelse af mentorforholdet.

2. Selvfшlgelig kan en mentoraftale жndres, men grunden til, at den er vigtig i starten er, at den hjжlper til at fе drшftet de forhold, der er helt afgшrende for, om mentorforholdet bliver en succes.

Fшrste mшde:

1. Hvor skal vi mшdes

2. Hvor lang tid skal mшdet vare

3. Hvad vil vi gerne vide om hinanden

• Socialt, uddannelse, hidtidige jobforhold, hjemlige forhold, fritidsinteresser

• Ambitioner i jobbet, karrieremеl, visioner, klarhed og mеl, hvor skal hjжlpen ligge

4. Hvilke forventninger har vi til hinanden

5. Hvad prioriterer vi, som det der skal arbejdes med pе kort og lжngere sigt

6. Hvor og hvor ofte skal vi mшdes

7. Skal vi have en dagsorden

 

1. A mentor is an agreement which both parties undertake by the conclusion of the mentoring relationship.

2. Of course, a mentor of amendment, but why it is important in the beginning is that it helps to have discussed the factors that are crucial for the mentoring relationship is a success.

First meeting:

1. Where should we meet

2. How long should the meeting concerned

3. What we want to know about each other

• Socially, education, past prevent service, home, leisure interests

• Ambitions in the job, career goals, vision, clarity and dimensions which should help available

4. What are our expectations for each other

5. What our priorities are, as it needs to be worked on short and longer term

6. Where and how often should we meet

7. Should we have an agenda

 

Informationer fшr fшrste mшde

1. Mentee mailer til mentor med en opsummering af de шnsker og forventninger, som mentee har

2. Mentor opsummerer kort sin baggrund i form af et CV og en baggrund for, hvorfor han er med i mentorordningen

 

Dagsorden

1. Definere rammerne for mentorordningen

2. Definere mentees karrieremеl

3. Sжt rammer for fremtidige mшder

4. Agenda for samarbejdet, hvilken form, шnsker til respons, tidshorisont

 

Hvor meget tid skal der afsжttes

1. Afsжt 2 timer fшrste gang

2. Andet mшde kan afholdes efter 14 dage og der skal regnes med ca. 1Ѕ timer

3. Derefter skal der regnes med et mшde pr. mеned

4. Mellem mшderne holdes kontakt pr. mail

5. Varigheden af mentorforholdet er ca. Ѕ еr

 

Mentorforholdet

1. Mentor har til opgave at vжre med til at fastsжtte mеl, sparre med sin mentee, sе disse mеl kan nеs

2. Mentors rolle aftales pе fшrste mшde, herunder mentees forventninger, mentees forpligtigelser, mentors forpligtigelser, hvad mentor og mentee kan tale om og endelig afslutning pе mentorforholdet

Mentees forventninger, hvad er vigtigt:

• Шnsker at blive udfordret

• Forventer at blive behandlet med respekt

• Forventer at mшde tillid

• Kunne tale frit om alle emner

• Mentor lytter til mig

• Шnsker at blive vejledt

• Шnsker at blive stшttet og opmuntret

• Шnsker stшtte i min karriereudvikling

Mentors forventninger:

• Udfordre mentee

• Behandle mentee med respekt

• Vise mentee tillid

• Lytte til mentee

• Vejlede mentee

• Stшtte mentee i dennes karriereudvikling
         
Samtale mellem mentor og mentee:

• Ethver emne kan tages op, hvis det findes relevant af bеde mentor og mentee. Eks. Jobsшgning, jobskifte, videreuddannelse, karriereudvikling, personlig udviklingsmuligheder og personlig fremtrжden

 

Afslutning af mentorforholdet:

• Hvad har mentor og mentee lжrt

• Hvad har isжr fungeret godt

• Hvad skal have sжrlig opmжrksomhed i et nyt mentorforhold

 

 

 

Hjжlpevжrktшjer til mentorordning

 pе de fшlgende sider:www.jobindex.dk

Demokratiske Muslimer har lavet et samarbejde med Jobindex. Jobindex sшger i 500 jobbшrser og firmasider. Her finder du 80% af alle danske jobannoncer.
Lжg dit CV ind hos Jobindex. Sе kan vi se, om vi har et stillingstilbud, der passer til dig, og dit CV bliver ogsе tilgжngeligt for en lang rжkke firmaer, som benytter Jobindex.

Kategorier

Informationsteknologi
Systemudvikling, it-support, ...
Ingeniшr og teknik
Elektronik, medicinal, kemi, ...
Ledelse og personale
Projektledelse, freelance, ...
Handel og service
Rengшring, restauration, ...
Industri og hеndvжrk
Byggeri, landbrug, transport, ...
Salg og kommunikation
Marketing, kultur, design, ...
Undervisning
Pжdagog, forsker, lжrer, ...
Kontor og шkonomi
Jura, logistik, finans, ...
Social og sundhed
Sygeplejeske, hjemmehjжlper, ...
Шvrige stillinger
Elevstillinger, studenterjob, ...

 

www.jobfisk.dk

Vi har gjort det nemmere og hurtigere for dig at finde dit шnskejob.
- Med Jobfisk.dk fеr du et hurtigt overblik over alle de jobdatabaser, der findes pе nettet. - Vi har ligeledes fundet de bedste artikler om, hvordan du fеr dit шnskejob eller rekrutterer din nжste medarbejder.               
- Med Jobfisk.dk sparer du tid og besvжr.

WWW.jobfinder.dk

Danmarks stшrste ingeniшrjobportal.

www.tekstmaskinen.net
Velkommen til Tekstmaskinen.net
Her fеr du hjжlp til jobansшgning og CV

www.jobsamtalen.dk
Velkommen til jobsamtalen


www.ciriusonline.dk
Vurdering af udenlandske uddannelser


www.perst.dk
Integrations- og oplжringsstillinger


www.job-i-staten.dk
Velkommen til statens jobportal


www.kl.dk
Beskжftigelse og integration.
En aktiv beskжftigelses- og integrationspolitik har stor betydning for den enkelte borgers hverdag og for bevarelsen af velfжrdssamfundet. Kommunernes indsats er afgшrende for, at politikken lykkes. Pе denne hjemmeside kan du lжse om beskжftigelses- og integrationsindsatsen, jobcentrene, kontanthjжlp og sygedagpenge, det boligsociale arbejde m.v..

 

TJEKLISTE TIL MENTORER: