Monday, October 15, 2018

GTranslate

Chinese (Simplified) English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swahili

Poul Wathne's projects in Denmark

It is vital to develop a cosmopolitan common sense, a healthy world civic sense.

 

Therefore, skills in cooperation across cultures are vital for our common survival.

 

Guldkorn fra en elektronik-guru

Kan man vжre over 60 og noget sе nшrdet som elektroingeniшr og alligevel have rockstjerne-status? Ja, for Poul Wathnes kurser handler ikke om dioder, men om hvordan man begеr sig i en fremtid, hvor arbejdskraft og jobs konstant krydser grжnser, og kun verdensmжnd vil klare den.

Af Anne Winther


Det er lidt af et scoop at have fеet professor Poul Wathne og hans kursus i International Management til KEA. Og manden underviser endda kun fе af lektionerne selv. Ja, det er ham der tilrettelжgger og planlжgger hele kurset, men langt de fleste timer er det gжstelжrere, der fшrer ordet. Og det er netop en af pointerne:
ФEfter 32 еr i Tanzania kan jeg selvfшlgelig godt stille mig op og fortжlle om kvindernes kultur, men det rammer ikke pе samme mеde, som nеr jeg har en kvinde fra Tanzania, som fortжller om deres situation der. Det glider lige ind med det samme. Nеr jeg derimod taler, bliver det noget teoretisk noget, som eleverne observerer og opfatter",  som ТPoul der fortжllerТ, "hvorimod gжstelжren er the real deal - det originale,Ф siger Poul Wathne og tilfшjer, at en anden grund til, at han altid bruger gжstelжrere er for at еbne de studerendes шjne for, at ude i den store verden er der faktisk nogen, der ved noget og kan noget.
Mohammed skriver speciale pе energiteknologuddannelsen og har taget kurset i international management, hvilket blandt andet lжrt ham en masse om lande, han inden da, kun havde et overfladisk kendskab til.


ФDe gжstelжrere, der kommer ud, er nogen, der arbejder med de her problemstillinger hver dag og har erfaring, og det er altid godt at fе guldkorn den vej - isжr hvis man gerne vil se den store verden og ikke begrжnse sig til Danmark. Og Poul stiller nogle provokerende spшrgsmеl, der sжtter tanker i gang Ц han er en frisk fyr af sin alder.Ф

Poul Wathne шser af et langt livs erfaringer med entreprisearbejde i udlandet Ц i sжrdeleshed Afrika og de nye tiger-шkonomier og undervejs i semestret har de studerende nydt godt af pinger, personligheder og professorer fra blandt andet Udenrigsministeriet, den amerikanske og kinesiske ambassade, universiteter og store private virksomheder.

De fleste af de studerende, der har taget valgfaget her pе KEA lжser til energiteknolog. Men i virkeligheden kunne faget ligge pе alle uddannelser, og vжre ikke bare super givtigt, men ogsе en шjenеbner for de fleste mennesker.
I dag har Shehzad Ahmad fortalt om it-sikkerhed ude i den store verden, hvilket han til daglig hеndterer for PET, Folketinget og universiteterne.

Bagefter var det tid til Anila Bakhsk, der er international socialrеdgiver. Hvad fЕ.. skal de studerende med en socialrеdgiver, vil nogen mеske spшrge. Men fakta er, at de studerende i lшbet af deres 50-еrige arbejdsliv enten kommer til at arbejde i udlandet, eller vil mшde mennesker, som er kommet til Danmark af mange forskelige еrsager. Anila fortжller, hvad de еrsager er, sе nеr de studerende kommer ud og skal vжre chefer og arbejde sammen med nogen, der ser forskellige ud, sе har de en fornemmelse af andre mennesker og deres baggrund.
Anila fortжller ogsе om det, der ofte sker, nemlig at man mшder kжrligheden, nеr man rejser ud og kommer tilbage med en жgtefжlle, som skal integreres i det danske samfund, og hvordan man gшr det bedst.

Der har vжret stor efterspшrgsel og interesse fra de studerende. Det seneste hold var pе 42, og de tilfшjer det pе Linkedin som en kompetence. Men den internationale forstеelse er ogsе utrolig vigtig, hvis de vil klare sig Ц ikke mindst som ledere.

Indenfor de seneste 10 еr har Danmark tabt 200.000 arbejdspladser, og frem til 2020 vil vi ifшlge amerikanske tжnketanke tabe mellem 50-60.000 arbejdspladser til Fjernшsten og Afrika, som drшner frem.
ФDer er 10 lande i Afrika, der kшrer lige sе stжrkt som Kina. Folk tror, at Afrika kun er det, de ser i fjernsynet, nеr der er nшdhjжlpsindsamlinger. Da jeg begyndte at arbejde i Tanzania i 1980, var der to universiteter, nu er der 27. Ўstafrika er meget langt fremme pе it - lжngere end Danmark - og i konkurrence med det andet fшrende land, Indien, om at overtage hele verdensmarkedet,Ф siger Poul Wathne.


Til gengжld har vi skabt 1,5 millioner arbejdspladser ude i verden i de seneste 10 еr. De arbejdsplader er ejet eller medejet af danske virksomheder, og mange af de studerende pе KEA vil komme til at arbejde for dem eller for udenlandske virksomheder i kortere eller lжngere tid.


Eller ogsе kommer de til at arbejde med folk udefra, der kommer til Danmark. Alene sidste еr fik vi 15.000 hшjtuddannede udlжndinge til dansk erhvervsliv, fordi vi ikke uddanner godt nok, og ikke har nok folk indenfor de givne omrеder.
Og ja, vi har en шkonomisk krise, der begyndte i USA, men det er ikke hele sandheden. Indenfor uddannelse, udvikling og innovation har vi de seneste 15 еr tabt til andre nationer, som er sultne - ikke efter mad, men efter fremskridt.
ФVi danskere tror, vi er meget mere innovative end andre lande, fordi vores bшrn har formning i skolen. Desvжrre er det sеdan , at hvis man skal vжre innovativ Ц og innovation er ikke at tegne smе blomster pе et stykke papir Ц sе skal man have viden. Og viden fеr man ved hеrdt arbejde. Det fеr man ikke ved at vжre smart eller spille fodbold,Ф siger Poul Wathne. Om nogle dage rejser han til Kina for at undervise hele maj mеned, og der begynder timerne kl.7.30 om morgenen og slutter kl.23 om aftenen.


ФNеr jeg er i Afrika, er det nogenlunde det samme. Der er en helt anden vilje til at ville lжre sе meget som muligt. I Danmark har vi haft det mere sеdan Тlad nu barnet, man skal jo have det godt, vi er alle sammen lige begavedeЕТФ

Nеr Poul Wathne skal til Kina, er det fordi, de har de samme problematikker, som vi har. De etablerer ogsе virksomheder andre steder i verden, og de skal ogsе lede og arbejde sammen med folk fra andre kulturer.
Og hvis man skal arbejde sammen pе tvжrs af grжnser, og hvis man vil skabe noget, som er til fordel for Danmark, sе er man nшdt til at kunne forstе hinanden - ikke kun intelligensmжssigt, men ogsе kulturelt. Man skal kunne absorbere hinanden. Hvis man ikke kan det, gеr det ikke, mener Poul Wathne:
ФMan kan ikke komme fra Slagelse og tro, at Slagelse er verdens navle. At alt hvad der laves i Slagelse er det rigtige, og den kultur, der er i Slagelse, er den rigtige, og de andre er noget fremmed mжrkeligt noget. Sе er man en taber. Man er nшdt til at lшfte sig fra det synspunkt og tжnke internationalt.Ф
Poul Wathnes mission er at fе lшftet de studerende og deres perspektiv fra Danmark og op i satellithшjde, sе de ser, at der sker noget derude - at de fеr et verdenssyn.


ФMan kan ikke flytte folk pе sе fе lektioner, som jeg har til rеdighed, for det er ikke bare at lжse noget i en bog - det skal ogsе forstеs i hjertet. Men jeg kan vжre med til at anspore en udvikling,Ф siger Poul Wathne og slеr over i engelsk:
ФYou can study your own culture, you can understand it and you can live it. You can study other peoples culture, you can understand it, but you cannot live it. To live it, you need to have skill. Skill you can only get if you live with the people, if you integrate by being apart of them. If you donТt do that, forget it.Ф

Da han i sin tid rejste rejste ud som professor i Tanzania, blev alle de hvide placeret i et omrеde kaldet Valhalla, og de eneste sorte var hushjжlpen. Men da Poul Wathne havde boet der i et halvt еr, sagde han stop. Hvis han skulle arbejde og undervise, og hvis det skulle vжre til glжde for tanzanierne og for landet, sе var de nшdt til at forstе hinanden som mennesker. Sе han gik til undervisningsministeriet og bad om at blive flyttet ind til byen.


ФAlle advarede mig om, at det var ih og еh sе farligt, men jeg skilte mig af med alt, hvad jeg ejede og fik en lejlighed inde midt i byen. Og sе begyndte min udvikling,Ф siger Poul Wathne.

Sidste еr, da han var i Kina for at undervise, boede han pе et af de mest luksuriшse hoteller i verden. Denne gang har han bedt om at bo pе selve campus. ФJeg vil gerne vжre sammen med de studerende og de andre professorer - det er det, der flytter noget i en selv.Ф

Kurset i stikord

 • Multicultural management, Cross-Culture Management
 • Hvordan forholder man sig til mennesker fra en anden kulturkreds?
 • Hvordan starter man virksomhed i et BRICS land eller afrikansk vжkstland?
 • Hvilke stшtteforanstaltninger kan benyttes i Danmark. Eksportrеdet, Danida Business Partnerships osv.
 • Myndighedsforhold i BRICS lande eller afrikanske vжkstlande.Х Forskelle pе myndighedsforhold i Skandinavien og vжkstlande.
 • Business Integrity Management Systems Ц BIMS.
 • At arbejde i lande med korruption.
 • Kontraktgrundlag og Ц hеndtering.
 • Etik og moral i forskellige kulturkredse.
 • Skill assesment.
 • Forskelle og ligheder mellem uddannelser i Skandinavien og vжkstlande.
 • Corporate Social Responsibility Ц CSR.
 • Logical Framework Approach Ц LFA.

Centrale lжringsmеl:

1. Den studerende skal efter uddannelse kunne hеndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer der opstеr i opstart og drift af virksomhed i et BRICS-land eller afrikansk vжkstland.Skal kunne vжre en trovжrdig samarbejdspartner for dansk erhvervsliv ved udstationering i/til oversшisk virksomhed.

2. Skal kunne arbejde international med udenlandske samarbejdspartnere.

3. Skal kunne samarbejde med fremmed arbejdskraft fra andre kulturkredse i Danmark.

 

Best bet from an electronics guru
05/03/2013

Can you be over 60 and something as nerdy as an electrical engineer and still have rock star status?
Yes, Poul Wathnes courses is not about diodes, but about how to behave in a future where labor and jobs constantly crosses borders, and only men of the world will be fine.
By Anne Winther


It's a bit of a scoop having been Professor Poul Wathne and his course in International Management to KEA. And the man teach even just a few of the lessons themselves. Yes, it is he who organize and plan the whole course, but most hours are guest teachers, who leads the floor.
And this is precisely one of the points:
"After 32 years in Tanzania course, I stand up and talk about women's culture, but the framework is not in the same way as when I have a woman from Tanzania, who talk about their situation there. It slips right into it immediately. When I on the other hand speaks, it becomes somewhat theoretical something that students observe and perceive "that 'Poul telling'," while guest teaching is the real deal - the original, "says Poul Wathne, adding that another reason why
he always uses guest teachers is to open the students' eyes to the fact that in the big world there is actually someone who knows something and can do something.
Mohammed writes a thesis on energiteknologuddannelsen and have taken the course in international management, which among other things, taught him a lot about the countries he by then, had only a superficial knowledge.


"The guest teachers coming out, is someone who works with these issues every day and have experience, and it's always good to get the nugget that way - especially if you want to see the big world and not confined to Denmark.
And Paul makes some provocative questions that make you think - he's a nice chap of his age. "

Poul Wathne draws on a lifetime of experience with construction work abroad - in particular Africa and the new tiger economies and in the course of the semester, students have benefited from the pinger, personalities and professors from countries including the Foreign Ministry, the U.S. and Chinese embassies, universities and
large private enterprises.

Most of the students who took the elective here at KEA reader for energy technologist.
But in fact be the subject available in all programs, and be not just super rewarding, but also an eye opener for most people.
Today, Shehzad Ahmad told about IT security in the wider world, which he daily handles for PET, the Danish parliament and universities.

Afterwards it was time to Anila Bakhsk, there is international social worker. What f ..... the students with a social worker, you may ask. But the fact is that the students during their 50-year working life either going to work abroad, or want to meet people who have come to Denmark by many research reasons.
Anila tells what the causes are, so when the students come out and be bosses and work with someone who looks different, so they have a sense of other people and their background.
Anila also tells about it often happens, that you meet the love when you leave and come back with a spouse to be integrated into Danish society, and how to do it best.

There has been great demand and interest from the students. The last team was 42, and they add it on Linkedin as a competence.
However, international understanding is also incredibly important if they want to survive - especially as leaders.

Within the past 10 years, Denmark has lost 200,000 jobs, and by 2020 we will according to U.S. think tanks lose between 50-60,000 jobs to the Far East and Africa, which hurtles forward.
"There are 10 countries in Africa, running as strong as China. People think that Africa is only what they see on television when there is relief collections. When I started working in Tanzania in 1980, there were two universities, now there are 27
East Africa is very advanced in IT - longer than Denmark - and in competition with the other leading country, India, to take over the world market, "says Poul Wathne.


On the other hand, we have created 1.5 million jobs in the world in the past 10 years.
The jobs are owned or co-owned by Danish companies, and many of the students at KEA's going to work for them or to foreign companies for shorter or longer time.


Or else they're going to work with people from outside who come to Denmark.
Last year alone we got 15,000 highly skilled foreigners to Danish business because we do not train well enough and did not have enough people within the given areas.
And yes, we have an economic crisis that began in the United States, but it is not the whole truth.
Within education, development and innovation, we have the past 15 years lost to other nations who are hungry - not for food, but for progress.
"We Danes think we are much more innovative than other countries, because our children are forming in school. Unfortunately, the fact that if one has to be innovative - and innovation is not to draw small flowers on a piece of paper - you have to have knowledge. And knowledge is achieved by hard work. It is not about being smart or play football, "says Poul Wathne.
In a few days he travels to China to teach the entire month of May and beginning hours 7.30 am and ends kl.23 the evening.


"When I'm in Africa, it is about the same. There is a different determination to learn as much as possible.
In Denmark we have enjoyed it more such 'Now let the baby, you gotta feel good, we are all equally gifted ...' "

When Poul Wathne to China, it is because they have the same problems that we have.
They also establish businesses elsewhere in the world, and they must also manage and work with people from other cultures.
And if you have to work together across borders, and if you want to create something that is of benefit to Denmark, one needs to understand each other - not only in intelligence, but also culturally. You should be able to absorb each other.
If you can not, it will not work, says Poul Wathne:
"You can not come from Slagelse and believe that Slagelse is the world's navel. To everything there is made in Slagelse is right, and the culture that is in Slagelse, is the right and the other is something strange strange thing. Then you are a loser.
One has to lift itself from the point of view and think internationally. "
Poul Wathnes mission is to raise the students and their perspective from Denmark and up the satellite height, so they see that something is happening out there - they have a worldview.


"You can not move people in as few lessons that I have available, because it is not just reading something in a book - it must also be understood in the heart.
But I can help to spur development, "says Poul Wathne and turns into English:
"You can study your own culture, kan understand it and kan live it. Du kan study other peoples culture, kan understand it, but you can not live it. Two live it, you need to have skill. Skill you can only get if you live with the people, if you integrate by being apart of dem.
If you do not do that, forget it. "


When he in his time traveled traveled out as a professor in Tanzania, all the white located in an area called Valhalla, and the only black was maid. But when Poul Wathne had lived there for half a year, he said stop. If he had to work and teach, and if it should be for the benefit of Tanzanians and for the country, as was the need to understand each other as people.
So he went to the Ministry of Education and asked to be moved into the city.


"Everyone warned me that it was ih and oh so dangerous, but I got rid of everything I owned and got an apartment in the middle of the city.
And so began my development, "says Poul Wathne.

Last year, when he was in China to teach, he lived in one of the most luxurious hotels in the world. This time he asked to stay on campus.
"I want to be with the students and the other professors - it is moving something in itself."

The course of keywords

Multicultural management, Cross-Culture Management
How to deal with people from a different cultural background?
How to start business in a BRICS country or African emerging country?
What financial aid can be used in Denmark.
Ministry of Foreign Affairs, Danida Business Partnerships etc.
Regulatory matters in BRICS countries and African emerging countries. Х Differences in regulatory matters in Scandinavia and emerging countries.
Business Integrity Management Systems - BIMS.
Working in countries with corruption.
Contract basis and - handling.
Ethics and morality in different cultures.
Skill assesment.
Differences and similarities between programs in Scandinavia and emerging countries.
Corporate Social Responsibility - CSR.
Logical Framework Approach - LFA.
Key learning objectives:


1
The student should after training to handle complex and development-oriented situations that arise in starting and running a business in a BRICS country or African vжkstland.Skal could be a reliable partner for Danish businesses by posting in / to overseas business.

2
Must be able to work with international foreign partners.

3 Must be able to work with foreign labor from other cultures in Denmark.